D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondendagopvang d’n Uutloat

Artikel 1 – Definities

1.1          Opdrachtnemer; Hondendagopvang d’n Uutloat gevestigd te Oeffelt;

1.2          Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);

1.3          Opdracht; het opvangen en verzorgen van de hond(en);

1.4          Hond(en); honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer betreffende het opvangen en verzorgen van de honden;

2.2          Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Eindhoven onder nummer 90059557;

2.3          Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;

2.4          Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet komen;

2.5          Alle honden worden door de opdrachtnemer volgens een vast schema ontvlooid en ontwormd. Indien de opdrachtgever deze handelingen zelf uit wil voeren, dient daarvoor een bewijs aan de opdrachtnemer overhandigd te worden, zodat de opdrachtnemer kan controleren of de hond de juiste behandelingen gekregen heeft;

2.6          De opdrachtgever brengt de hond minimaal eenmaal per week. Vakantie van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en loopsheid van de hond zijn hierop een uitzondering.

 Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1          Opdrachtgever verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst de verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwame ondernemer betaamt;

3.2          Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond;

3.3          Opdrachtnemer laat de honden tussen 9.00 en 16.00 in de speelweide;

3.4          Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen op het terrein, mits anders afgesproken;

3.5          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid;

3.6          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever;

3.7          Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen. Indien de hond een gedrag ontwikkelt, dat de hond ongeschikt maakt voor het opvangen in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond per direct te weigeren;

3.8          Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de hond gedurende deze periode niet op het terrein toe te laten;

3.9          De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de hond volgens een van te voren vastgesteld schema ontvlooid en ontwormd wordt. Nieuwe honden dienen voordat ze in de groep toegelaten worden ontvlooid en ontwormd te worden, ook als dit buiten het schema valt.

 Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 4.1          Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond jaarlijks de cocktail- en de kennelhoest enting ontvangt of dat er een verklaring van een titerbepaling afgegeven wordt;

4.2          Opdrachtgever is W.A. verzekerd;

4.3          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij/zij de hond op de afgesproken tijden haalt en brengt. Indien de opdrachtgever niet om 18.30 de hond heeft opgehaald, worden de kosten gehanteerd zoals deze in de prijslijst vermeld staan;

4.4          Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

4.5          Indien de hond tijdens het verblijf bij opdrachtnemer overlijdt, mag de opdrachtgever sectie laten verrichten op het overleden dier. Onderzoekskosten en eventuele andere kosten komen voor rekening van de opdrachtgever;

4.6          Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

4.7          Opdrachtgever mag de hond nooit op een andere tijd dan afgesproken halen of brengen bij het speelbos. Er dient altijd eerst contact te zijn geweest tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over uitzonderingstijden.

4.8          Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op de hoogte is van eventuele ziektes en overige belangrijke zaken omtrent de hond.

4.9          Opdrachtgever gaat akkoord met het laten testen van de ontlasting van de hond als er een verdenking op een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld Giardia) is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.10        Opdrachtgever maakt in januari de keuze voor het abonnement voor dat lopende jaar. Hierbij mag wel geswitcht worden naar een hoger abonnement, maar alleen met toestemming van opdrachtnemer naar een lager abonnement.

Artikel 5 – Aansprakelijkheidstelling

5.1       De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de opdrachtnemer of aan personen in zijn dienst, komt de opdrachtgever in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van het gekozen abonnement van de door opdrachtnemer geleverde dienst van de lopende maand;

5.2       De opdrachtnemer zal de opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen;

5.3       De opdrachtgever is tegenover de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de hond is veroorzaakt;

5.4       De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere honden aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de opdrachtgever in de hondendagopvang achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van de hond.

 

Artikel 6 – Betalingen

6.1          De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling, automatische incasso of betaling per bank/giro van de verstuurde rekening.

6.2          Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft, volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is, volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag;

6.3          Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 7 – Annuleringsregeling

7.1          Opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt 1 maand.

7.2          Binnen de abonnementen worden er geen annuleringskosten berekend.

7.3          Voor de dagen buiten het abonnement om geldt de volgende regeling:

  • Afmelden van de hond tot 48 uur voor de afgesproken dag: geen kosten
  • Afmelden van de hond van 24 uur tot 48 uur voor de afgesproken dag: 50% van de dagprijs
  • Afmelden van de hond binnen 24 uur voor de afgesproken dag: 100% van de dagprijs

PRIVACYVERKLARING Hondendagopvang d’n Uutloat

IDENTITEIT

Hondendagopvang d’n uutloat
Melder 4a, 5441 PM

DOELEINDEN

Uw adresgegevens worden gebruikt om een factuur te maken, uw telefoonnummer hebben wij graag in ons bezit in geval van nood en naar uw e-mail adres versturen we de facturen, alsmede nieuwsbrieven en de tijdstippen waarop de honden ontvlooid en ontwormd worden. Uw telefoonnummer en e-mail adres zullen direct na de beëindiging van de overeenkomst verwijderd worden. De overige gegevens dienen wij 7 jaar te bewaren om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

NIEUWSBRIEVEN

Periodiek sturen wij nieuwsbrieven en voorafgaand aan iedere behandeling tegen vlooien/teken en/of wormen stellen wij u ook op de hoogte. Afmelden voor deze mailingen kan altijd, deze link staat in de mailing vermeld.

INZAGE EN CORRECTIE

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Tevens kunt u een verzoek doen tot verwijdering of correctie van uw gegevens (verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn).

BEVEILIGING

Middels beveiliging door wachtwoorden op onze computer en externe harde schijven, het inschakelen van een firewall en het afgesloten opbergen van inschrijfformulieren, doen wij er alles aan om uw gegevens te beschermen.