D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Bravecto

Registratiehouder

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
1210 Wenen
Oostenrijk

Benaming van het diergeneesmiddel

Bravecto 112,5 mg kauwtabletten voor zeer kleine honden (2–4,5 kg)
Bravecto 250 mg kauwtabletten voor kleine honden (>4,5–10 kg)
Bravecto 500 mg kauwtabletten voor middelgrote honden (>10–20 kg)
Bravecto 1000 mg kauwtabletten voor grote honden (>20–40 kg)
Bravecto 1400 mg kauwtabletten voor extra grote honden (>40–56 kg)
Fluralaner

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Iedere Bravecto kauwtablet bevat:
Bravecto kauwtabletten Fluralaner (mg)
voor zeer kleine honden (2–4,5 kg) 112,5
voor kleine honden (>4,5–10 kg) 250
voor middelgrote honden (>10–20 kg) 500
voor grote honden (>20–40 kg) 1.000
voor extra grote honden (>40–56 kg) 1.400
Licht- tot donkerbruine, ronde tablet met een glad of enigszins ruw oppervlak. Een marmerpatroon,
spikkels of beiden kunnen zichtbaar zijn.

INDICATIES

Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden.
Dit diergeneesmiddel is een systemisch insecticide en acaricide met:

 • Onmiddellijke en aanhoudende vlododende werking (Ctenocephalides felis) gedurende 12 weken,
 • Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Ixodes ricinus, Dermacentor
  reticulatus en D. variabilis gedurende 12 weken,
 • Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Rhipicephalus sanguineus gedurende
  8 weken.

Vlooien en teken moeten aangehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 8 uur na aanhechting van vlooien (C. felis) en binnen 12 uur na aanhechting van teken (I. ricinus) treedt het effect op.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN

Vaak voorkomende bijwerkingen in klinische studies (1,6% van de behandelde honden) waren milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen.
De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:

 • zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
 • vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)
 • soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
 • zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
 • zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel is bestemd

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Voor oraal gebruik.

Bravecto kauwtabletten dienen toegediend te worden volgens onderstaande tabel (overeenkomstig een dosering van 25–56 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht binnen een gewichtsklasse):

Gewicht van de hond
(kg)
 Sterkte en hoeveelheid van toe te dienen Bravecto tabletten
 112,5 mg  250 mg  500 mg  1000 mg 1400 mg
 2 – 4,5  1        
 >4,5 – 10    1      
 >10 – 20      1    
 >20 – 40        1  
 >40 – 56          1

Voor honden boven 56 kg lichaamsgewicht, dient een combinatie van twee tabletten te worden gebruikt die het beste bij het lichaamsgewicht past.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De kauwtabletten dienen niet gebroken of verdeeld te worden.
Dien Bravecto kauwtabletten toe tijdens of rond een maaltijd.
Bravecto is een kauwtablet die door de meeste honden goed wordt geaccepteerd. Als de tablet niet vrijwillig wordt opgenomen kan de tablet met voedsel of direct in de mond gegeven worden. Bij de toediening dient de hond in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat de tablet wordt doorgeslikt.

Behandelschema

Voor een optimale controle van een vlooieninfestatie, dient het diergeneesmiddel toegediend te worden met een interval van 12 weken. Voor een optimale controle van een tekeninfestatie, is het tijdstip van een herhalingsbehandeling afhankelijk van de tekensoort. Zie rubriek 4.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blister na EXP. De vervaldatum refereert naar de laatste dag van die maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner; het risico op overdracht van parasiet gebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Omdat er geen informatie beschikbaar is dient het diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg. Het product dient niet toegediend te worden met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter interval niet is onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product.
Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
Was de handen grondig met zeep en water direct na gebruik.

Dracht, lactatie en vruchtbaarheid

Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij fok-, drachtige- en lacterende honden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen, voor zover bekend.
Fluralaner is sterk gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen zoals non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en het coumarinederivaat warfarine. Incubatie van fluralaner in de aanwezigheid van carprofen of warfarine in hondenplasma bij maximaal verwachte plasmaconcentraties leidde niet tot vermindering van de eiwitbinding van fluralaner, carprofen of warfarine.
Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto kauwtabletten voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.