D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Frontline – bijsluiter

Registratiehouder

Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Merial 4 Chemin du Calquet 31057 Toulouse Frankrijk

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

FRONTLINE Spot On Hond S FRONTLINE Spot On Hond M FRONTLINE Spot On Hond L FRONTLINE Spot On Hond XL

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Fipronil 100 mg

Hulpstoffen: Butylhydroxyanisol (E320) 0,2 mg Butylhydroxytolueen (E321) 0,1 mg

Verpakkingsgrootte

1 pipet à 0,67 ml (of 3, 4, 6, 9 of 12 pipetten à 0,67 ml)
1 pipet à 1,34 ml (of 3, 4, 6, 9 of 12 pipetten à 1,34 ml)
1 pipet à 2,68 ml (of 3, 4, 6, 9 of 12 pipetten à 2,68 ml)
1 pipet à 4,02 ml (of 3, 4, 6, 9 of 12 pipetten à 4,02 ml)

Doeldier

FRONTLINE Spot On Hond S: hond 2-10 kg FRONTLINE Spot On Hond M: hond 10-20 kg FRONTLINE Spot On Hond L: hond 20-40 kg FRONTLINE Spot On Hond XL: hond 40-60 kg

Indicatie(s)

Bij de hond:

  • Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.).
  • Bestrijding van bijtende luizen (Trichodectes canis).
  • Bestrijding van teken (Ixodes spp.).

Frontline Spot On Hond kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

Dosering en toedieningsweg

Dosering

1 pipet Frontline Spot On Hond S van 0,67 ml per hond 2 tot 10 kg lichaamsgewicht; 1 pipet Frontline Spot On Hond M van 1,34 ml per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht; 1 pipet Frontline Spot On Hond L van 2,68 ml per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht; 1 pipet Frontline Spot On Hond XL van 4,02 ml per hond van 40 tot 60 kg lichaamsgewicht.

Gebruik voor honden met een lichaamsgewicht tussen 60 en 80 kg 1 pipet Frontline Spot On Hond XL van 4,02 ml en 1 pipet Frontline Spot On Hond M van 1,34 ml.

In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

In geval van een infectie met Trichodectes canis is een tweede behandeling na 4 weken noodzakelijk.

Toedieningswijze

Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen.

Gebruiksaanwijzing

Breek het topje van de spot-on pipet af langs de breuklijn. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen. Duw de haren opzij tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk de pipet een aantal keren goed in zodat de totale inhoud ervan op de huid komt. Let er op dat de inhoud van de pipet niet in aanraking komt met de vingers.

Werkingsduur

De werkingsduur tegen vlooien bedraagt 5 weken tot maximaal 3 maanden. De werkingsduur tegen teken bedraagt maximaal 4 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Contra-indicatie(s)

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (verkleuring van de huid, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik. Uitzonderlijk werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingssymptomen opgemerkt na gebruik.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.

Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product en meer dan eens per week baden moeten vermeden worden, daar er geen studie werd uitgevoerd om te onderzoeken hoe dit de werkzaamheid van het product beïnvloedt. Verzorgende shampoos kunnen vóór de behandeling gebruikt worden, maar verminderen de beschermingsduur tegen vlooien tot ongeveer 5 weken wanneer wekelijks toegepast na toepassing van het product.

Wekelijks baden met een 2% chloorhexidine gemedicineerde shampoo had geen invloed op de werkzaamheid tegen vlooien gedurende een 6 weken lange studie.

Laat honden niet zwemmen in waterlopen binnen 2 dagen na toediening (zie rubriek Verwijdering).

Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.

Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die behandeld moeten worden, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Niet overdoseren.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Vermijd contact met de ogen van het dier. Aanbevolen wordt alle aanwezige dieren te behandelen.

Overdosering

Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een behandeling met het 5-voudige van de aanbevolen dosering bij puppies ouder dan 8 weken, groeiende honden en honden die ongeveer 2 kg wogen. Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan echter stijgen wanneer overgedoseerd wordt. Dieren moeten dus altijd met de juiste pipetgrootte overeenkomend het lichaamsgewicht behandeld worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de  dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden.

Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Spot On Hond vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.

Handen wassen na gebruik.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen.

Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.

Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 30°C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming  met de nationale vereisten te worden afgevoerd.
Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

8 maart 2011

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Registratienummer:  REG NL 8940

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst:   8 maart 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept